כניסת לקוחות |    הטבות ויתרונות באתר |    הרשמה לאתר פזומט |    צור קשר
תנאי שימוש
תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים הניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן - "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

1. המידע המפורסם באתר מפורסם לנוחיות המשתמש בלבד והוא אינו מחייב את פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן – "פזומט") בכל צורה שהיא. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי המידע המוצג באתר אינו המידע המלא והסופי הניתן ללקוחות פזומט במסגרת הדו"ח החודשי הנשלח ללקוחות פזומט. המידע המפורסם באתר אינו מחליף כל מסמך רשמי או מסמך אחר שעל פזומט למסור ללקוחותיה על פי הסכם השירות עמם או על פי כל דין. מובהר בזה כי המידע המפורסם באתר אינו "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות ע"י לקוחות פזומט. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין המידע הרשום בספרי פזומט, יקבע המידע הרשום בספרי פזומט.

2. פזומט עושה כמיטב יכולתה להבטיח את זמינות הגישה לאתר. עם זאת, פזומט אינה אחראית לזמינות הגישה לאתר או לבעיות תקשורת כל שהן בשימוש בו.

3. פזומט לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחותיה או למשתמשים באתר בגין שימוש באתר ו/או בגין הסתמכות על המידע המפורסם באתר והיא פטורה מכל אחריות שהיא בקשר לשימוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעות במידע המפורסם באתר, אי זמינות או זמינות חלקית של המידע המפורסם באתר.

4. המשתמש מודע והוא מקבל על עצמו את כל הסיכונים הנובעים משימוש בתקשורת באמצעות רשת האינטרנט. הסיכונים האמורים כוללים, בין היתר, סיכונים הנובעים מהתחברותם לרשת ופעולתם של גורמים שונים העושים שימוש ברשת באופן היכול לגרום למשתמשים אחרים ברשת, לרבות ללקוחות פזומט ולמשתמשים באתר, נזקים מסוגים שונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המוצג באתר, שיבוש בהוראות/בקשות, חוסר זמינות של איזה משירותי האתר וכיו"ב.

5. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. פזומט אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור שהורדו מהאתר.

6. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות בתנאים שתקבע פזומט. פזומט רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

7. פזומט אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה.

8. המשתמש מתחייב לעשות שימוש חוקי באתר ולשמור על הוראות כל דין בקשר לשימוש בו.

9. כל הזכויות בנוגע לאתר, למידע שבאתר, לעיצוב האתר או לכל דבר אחר הכלול באתר שמורות לפזומט. פזומט שומרת לעצמה את הזכות לשנות, גם ללא הודעה מראש, את תוכנו ואת מראהו של האתר לרבות הוספה ו/או גריעה של רכיבים ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. ידוע למשתמש כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה וכן כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של פזומט והמשתמש מסכים לכך.

11. על השימוש באתר וכל הנובע ממנו יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לשימוש באתר תהיה לבתי המשפט בת"א-יפו.

12. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין פזומט לביני.

 
תנאי שימוש | משרד התשתיות